Alm, Tingstad

Här låg Alm
Här låg Alm

Gården Alm i Tingstads församling cirka milen söder om Norrköping ägdes av min morfars farfars farfars farfarfar Jonas Eriksson från år 1770. Han hade skatteköpt gården i maj samma år för 13.000 Riksdaler kopparmynt. Han hann dock inte flytta dit själv utan dog 1770 på Fristads Gästgivaregård i Tåby där han var Gästgivare mellan åren 1766-1770.

Gården brukades istället av änkan Anna Gabrielsdotter och deras söner. Min morfars farfars farfars far Erland Jonsson tycks vara den mest framträdande. Erland säljer gården år 1810 till sonen Botvid Erlandsson som är näst äldst av syskonen och Erland sätter sig själv på undantag på med sin hustru. År 1819 byter man bort gården Alm och flyttar i stället till Brunneby gård i Tåby och föräldrarna flyttar med även de. Erland dör i Brunneby 1830 och hans hustru Ingrid dog året innan. Sonen Botvid dör 1831, endast 44 år gammal. Gården säljs och min morfars farfars far Hans Erlandsson som är yngst av alla i syskonskaran får 148,2 Riksdaler.

Hans Erlandsson var född på gården Alm år 1800 och hade redan år 1819 bosatt sig i Norrköping och troligen tagit arbete inom textilindustrin. När han gifter sig i Norrköping 1824 så står det i vigselboken Hans Erlandsson Tingvall och Johanna Dahlberg, Han garveriarb, hon Jungfru. Han bevis från Tingstad 1819, hon alltid här. Timmerman Dahlbergs flickans fader.

Som så flera andra från Tingstads församling denna tid så har Hans tagit sig namnet Tingvall vid flytten till Norrköping. Hans har farbröder, kusiner och barn som även de kallar sig Tingvall. För sina pengar från Alm/Brunneby så verkar han köpa en fastighet i kvarteret pokalen på Norr i Norrköping. Där bor han med familjen till 1838. Namnet Tingvall lever kvar i släkten och har nyttjats snart i 200 år. Jag föddes själv som Tingvall då mina föräldrar var ogifta när jag såg dagens ljus. Men jag blev senare en Kronqvist. Jag har själv bott på Norr och bara något kvarter bort från där kvarteret Pokalen låg.

Nedan lite kort om gården Alm:

Alm och Almstad nämns först i skrift i början av 1300 talet, då delar av dess gårdar skänkts till Alvastra och Varnhems kloster. Alm och Almstad har troligen i forntiden utgjort en större gemensam byenhet och med sin belägenhet vid Vadsbäckens inre del säkert utgjort en av de första bosättningarna i trakten. De stora gravfälten söder om dessa hemman bär ett tydligt bevis på detta antagande.

en jordebok från 1543 återfinnes Almstad som en Torpestad under Alm. Alm återfinnes då som två hemman varav ett hörde under Mems frälse och under Erik Abrahamssons frälse.

1631 omfattade Alm ett skattehemman med Joen som ägare och är ett frälsehemman under Mem. 1651-1689 betalade Tåby skatte och Krono hemman skatt m.m. till Johan Casimir på Stegeborg.

1656 dör Lars Jonsson i Alm, sonen bokhållaren Staffan Larsson Almgren bor kvar där till sin död 1715.

Vid 1600 talets slut ägdes Alm av lantmätare Jonathan de Rogiers. 1712 köpte faktor Spallding Alms skattehemman och efter hans död ägde änkan hemmanet fram till mitten av 1700 talet. Därefter ägde deras barn skattehemmanet.

1770 skatteköptes hemmanet av Gästgivaren Jonas Eriksson i Fristad. Han avled i Fristad strax därefter, men hans änka och barn och barnbarn kom att bruka och bo i Alm till 1819.

Uppbörds, lagfarts och inteckningsprotokoll den 8 mars 1771. § 1.

Uppå skatterusthållet Alm nr 20 Livkompaniet och Östgötha kavalleriregemente, som Jonas Ericsson i Fristad i lifstiden inlöst av änkan högädla fru Maria Råmark den 23 maj 1770 mot tretton tusen riksdaler kopparmynts köpeskilling, meddelas avlidne Jonas Ericssons änka och arvingar härmed laga och klanderlös lagfart.

Änkan Anna Gabrielsdotter står nu som rusthållare för skattehemmanet Alm och när hon dör där 1789 tar sönerna Erland, Per och Jakob Jonsson över Alm. Man löser även ut två systrars del i gården. En Rådman Rickman äger 1/4 av Alm åren 1801-1819. Denna del hade han köpt av tidigare nämnda Jakob.

År 1819 byter Per och Erland Jonsson och sonen Botvid Erlandsson bort Alm mot ½ kronoskattehemman i Brunneby och de bosätter sig där istället.

Från 1820 blir Alm sammanslaget med Almstad under en gemensam brukare. Då verkar det som att Fredric Jacob Funck äger merparten av Alm. Efter köpet blir Almstad huvud hemmanet och på Alms gård bor därefter mest arbetskraft.

Stenrester
Stenrester

Från 1890 noteras att Alm tillhör Lösings härad, innan 1890 tillhörde Alm Björkekinds härad. Alm har redovisats under Tingstad i husförhörslängderna. Alm ödelades troligtvis en bit in på 1940 talet och endast lite stenrester och tegel återstår av en gammal anrik gård.

Brandförsäkring Alm

Sökt Brandförsäkring 1839 den 2 augusti

1. En byggning av furutimmer, brädfodrad och rödfärgad i hjälpligt stånd. 45 alnar avstånd från vattendamm. Har egna väggar å alla sidor, täckt med tegel, är 25 alnar lång, 9 alnar bred och 5 3/4 alnar hög, står på 1 alns hög stenfot, är inredd med 4 rum och förstuga, har 3 spisar och goda brandmurar och 2 skorstenar.

Stenfotens värde 6:32

Hela stommen 66.32

Yttre taket med tillbehör 66.32

Bjälklagen 25:

Golv och paneler 33.16

4 fönsterlufter med glas och kitt, 1 aln 9 tum höga och 1 aln 6 tum breda, 4 dörrar med lås och tillbehör å 1:16?    5:16

Hela husets värde 308:16

2. Fähus uti 138 alnars avstånd från nr 1 och 50 alnar från vattendamm, byggd av furu, rödfärgad och i bästa skick, täckt med halm och hång har egna väggar å alla sidor, är 31 1/4 alnar lång, 13 alnar brett och 7 3/4 alnar högt, och står på en halv alns hög stenfot.

Stenfotens värde 10

Hela stommens värderas till 250

Taket med tillbehör 66:32

Bjälklag 66:32

Golv och innanrede 50

Två dörrar med tillbehör 4

Således hela husets värde 4? svart sorgkant men bör vara 446:64

3. Lada intill nr 2 på 50 alnars avstånd från vattendamm, byggt av furu, rödfärgad och i bästa skick. Täckt med tegel och har egna väggar å 3 sidor, är 10 1/4 alnar lång, 13 alnar bred, 7 1/4 alnar hög och ½ alns hög stenfot.

Stenfotens värde 3:16

Hela stommens värde 100

Taket med tillbehör 75

Två dörrar med låstillbehör 3:16

Således hela husets värde ? svart sorgkant igen, men värdet bör vara 181:32

4. Fä och Fårhus intill nr 3, 52 alnars avstånd från vattendamm, byggt av furu, är rödfärgat i behållet skick, täckt med halm och hång, har egna väggar å alla sidor, 30 alnar långt, 8 ½ alnar bred, 4 1/4 alnar högt på 1/4 alns hög stenfot.

Stenfotens värde 5

Hela stommens värde 66:32

Taket med tillbehör 30

Två dörrar med tillbehör 3:16

Golv och innanrede 13:16

Bjälklag 13:16

Hela husets värde 131:32.

5. Loge uti 6 alnars avstånd från no 5 och 22 alnar ifrån vattendamm, byggt av furu, rödfärgad och i behållet skick, egna väggar å alla sidor, täckt med halm och hång, 36 1/4 alnar lång, 9 alnar bred och 5 ½ hög och står på  ½ aln hög stenfot.

Stenfotens värderas till 3:16

Hela stommen 133:16

Tröskbotten 16:32

Taket med tillbehör 33:16

Hela husets värde således ? svart sorgkant igen, men det bör vara 187:80

Den åbyggnad var brandförsäkring sökes uppgår således till summa Banco… svart sorgkant och oläsligt.

Utom de nu anmärkta och värderade hus, finnes vid egendomen tvänne bodar belägna 100 alnars avstånd från No1, men å vilka försäkring ej sökes osv …

 

Läst av Robert Kronqvist