Bredgården 1838+1859

Bredgårdens brandförsäkring 1838

Sidan 1

År 1838 den 20 April har undertecknat häradshöfding och i orten tilf. Domhafvande, med biträde af Nämndemännen Bengt Bengtsson i Tångstad och Magnus Holstensson i Blinnestad samt Byggmästaren Claes Tollin i Söderköping, besett och värderat nedan nämnde åbyggnad i Egendomen Fristas Bredgården N.1 belägen i Tåby socken af Björkekinds härad af Östergöthlands Län samt tillhörig Carl Daniel Danson, hwarå enligt Kongl. Majsts. Nådiga Reglemente för allmänna Brandförsäkringsverket för byggnader å landet af den 23 december 1828. Försäkring begäres och hafva wärderingsmännen vid denna förättning hvilken ägaren sjelf bevittnat, funnit samma åbyggnad af följande beskaffenhet:

Egendomen som består af Ett hemman Fristad Bredgården, Krono skatte Beneficie, är belägen 1 ½ mil från Norrköpings stad samt ¾ dels mil från Söderköping och ligger på 54 alnars afstånd från två större wattendammar, i hvilka alltid är tillgång på watten. Der å stället befintlige Brandredskap består af 2 handsprutor, 2 brandhakar, 2 brandstegar, 2 svablar och 2 bläckämbare, målade.

1.

Åbyggnad hvarå Brandförsäkring sökes är: En byggnad af furutimmer rödfärgad samt brädfodrad i godt stånd på 54 alnars afstånd från wattendamm, med egna väggar å alla sidor af en wåning. 25 alnar
Sidan 2
lång, 12 alnar bred och 6 alnar hög på jemn Wägg, täckt med tegel på halm och torf, samt brädbotten, står på ½ alns hög stenfot; Warande denna byggnad indelas till förstuga, kök, sal, ett större boningsrum och en tillbyggd kammare alt på nedre botten samt 2 windskamrar. Trappan i Huset är af plank. Hvilket år byggnaden blifvit uppförd kan icke af ägaren uppgifvas.
Stenfotens wärde 20
Hela stommen med din vidbyggde kammaren som har 3 wäggar och är 7 aln. lång, 6 aln. bred
och ½ aln hög wärderas till 650
Yttre taket med tillbehör 150
Bjelklagen 30
Golfven i 6 rum af plank 16.32
Golfven i förstugan och winden af plank 16
Panel och lister af bräder i 3 rum 50
Trappan i huset 10
Dito utanför 5
8 fönsterlufter med glas i kitt samt målade foder 1 aln 16 tum höga 1 aln 22 tum breda å 5 Redsts? 40
3 mindre fönsterlufter i nedre kammaren med glas i kitt och målade foder 10
På winden är 4 runda fönster och 2 andra som tillsammans upptages i wärde till 6

Transport 1054.16

Sidan 3
En förstugu dörr, dubbel 3 aln. hög, 2 alnar bred, målade tillika med fodret 6
6 dörrar 3 aln. höga 1 aln 16 tum breda enkla, med speglar målade tillika med fodret,
med tillbehör värderas till 5 … 30
Franska tapeter i 2 rum 25
Limfärgade tapeter i 3 rum 20
3 kakelugnar af tegel med tillräcklig brandmur samt telgstensplan framför den ena 40
En salsspis med tillräcklig brandmur och telgstensplan 30
En köksspis med bakugn och brandmur samt telgstensplan och en större jernbalk 50
En spis med brandmur 20
2 skorstenar 40
1 dito mindre 5
Brädfodringen å hela huset 85
Husets rödfärgning 10
Således hela husets wärde i nu befintligt skick. R 1415:16 s

2.

Uti 6 alnars afstånd från Nr 1 samt 24 alnar från wattendamm, en byggnad af furutimmer, rödfärgad, i godt stånd, med egna wäggar å alla sidor samt 3 mellanwäggar, täckt med skäfven, halm och torf på bräder, 24 alnar lång, 10 aln. bred, 6 aln. hög på jemnwägg, innehållande denna byggnad 3 bodar under samt spannmålswind öfver hela huset, står på ¼ dels aln hög stenfot.

Transport 1415.16
Sidan 4
Tiden då byggnaden uppfördes kan ägaren icke uppgifva.
Stenfotens värde 8
Hela stommen wärderas till 350
Yttre taket med tillbehör 60
Bjelklaget 16
Golfvet äfven och under af plank 66.32
3 enkla dörrar med tillbehör 9
Husets rödfärgning 10

Sålunda hela husets wärde i nuvarande befintligt skick R 519.32 s

3.

Uti 18 alnars afstånd från Nr 2 samt på 54 alnars afstånd från wattendamm en byggnad af furutimmer rödfärgad i godt stånd, 9 alnar lång, 4 ½ aln bred, 3/8 aln hög, med egna wäggar å alla sidor, täckt med bräder och innehåller denna byggnad som står på ¼ dels aln hög stenfot, ett hemlighus och två hönshus.
Stenfotens wärde 2
Hela stommen wärderas till 20
Yttre taket 10
Golfven af plank 6.32
3 dörrar med tillbehör 3
Husets rödfärgning 2
Således hela husets wärde R 53.32 s

4.

Uti 13 alnars afstånd från Nr 1 och 54 aln. från wattendamm, en byggnad af furu

Transport 1988.32

Sidan 5

timmer, rödfärgad i någorlunda stånd, med egna wäggar å alla sidor, 12 alnar lång, 12 alnar bred, 3 alnar hög på jemnwägg, täckt med halm och torf på bräder, står på ¼ dels aln hög stenfot och innehåller 2 rum eller kamrar samt förstuga och ett contor. Warande det ägaren obekant hvilket år byggnaden uppfördes
Stenfotens wärde 5
Hela stommen wärderas till 100
Yttre taket 40
Bjelklaget 6
Golfven af plank 20
Panel af bräder 10
3 dörrar med tillbehör 2 ½ aln höga, 1 ½ aln breda 5
Ett wäggfast contor 2
2 fönsterlufter i kitt med målade foder 1 aln 4 tum höga, 1 aln 19 tum breda 6.32
2 spisar med tillräcklig brandmur utan plan 20
1 skorsten 10
Husets rödfärgning 3.16

Således hela husets wärde i nu befintligt skick R 228

 

5.

Uti 9 alnars afstånd från Nr 4 och 20 alnar från wattendamm, en byggnad af furutimmer, rödfärgad i godt stånd, 17 alnar lång, 11 ¼ dels aln bred, 4 aln hög med egna wäggar å alla sidor, täckt med halm och torf, står på ¼ dels hög stenfot och innehåller stall med foderlada samt wagnshus
Transport 2216.32
Sidan 6
Stenfotens wärde 5
Hela stommen wärderas till 125
Yttre taket med tillbehör 30
Bjelklagen 6.32
Botten i stall och foderlada af plank 15
Spiltbalkar och krubbor samt spiltbotten af klufvet wirke för 5 hästar tillsammans wärdt 20
Botten i wagnshuset af klufvet wirke 8
Skullbotten af bräder 6.32
Till stallet äro 3 dörrar med tillbehör 6
En lucka 0.32
Till wagnshuset är 2 portar med tillbehör 4
Husets rödfärgning 4
Således hela husets wärde i nu befintligt skick R 231

6.

Uti 50 alnars afstånd från Nr 5 och 2 alnar från wattendamm, ett brygghus af furutimmer, rödfärgat, 8 ½ alnar långt, 7 ½ alnar bredt och 3 aln, högt, täckt med bräder, i någorlunda godt stånd, med egna wäggar å alla sidor står på ¼ dels aln hög stenfot. Tiden då byggnaden uppfördes kan ägaren ej uppgifva.
Stenfotens värde 4
Hela stommen wärderas till 66.32
Yttre taket 10
En dörr med tillbehör 2
Hela muren med fyr och skorsten wärderas till 13.16
En inmurad laggpanna eller kittel
Transport 2543.32
Sidan 7
Af koppar om 40 kannors rymd 8
Husets rödfärgning 2.16

Således hela husets värde i det skick som det nu befinnes R 106.16

7.

Uti 31 alnars afstånd från Nr 1 och 97 alnars afstånd från wattendamm en rödfärgad af furutimmer, i någorlunda godt stånd med egna wäggar å alla sidor och inrättad till klädbod med gråstenskällare under och bjelklag, samt …al utanför. Boden är 11 alnar lång, 10 ¾ aln. bred, 4 ¾ aln hög, täckt med käfven, halm och torf på bräder samt står på en ¼ aln hög stenfot, kunnande ägaren ej uppgifva året då byggnaden uppsattes.
Stenfotens wärde 5
Hela stommen wärderas till 80
Yttre taket med tillbehör 40
Bjelklaget äfven källaren samt trossbotten 10
Golfvet af plank 10
En dörr med tillbehör 2
Swal med 2 dörrar och 2 lämmar 8
Husets rödfärgning 4
Således hela husets värde i det stånd det nu befinnes R 189

8.

Intill Nr 7 på 108 alnars afstånd ifrån wattendamm ett wedsköfve, rödfärgadt af furutimmer med egna wäggar å alla sidor, i någorlunda godt stånd, täckt med halm och hång, står på ¼ dels alns hög stenfot, 21 alnar långt, 10 alnar bredt
Transport 2713

Sidan 8
4 ¾ alnar högt, warande det obekant hvilket år byggnaden uppfördes
Stenfotens wärde 3.16
Hela stommen wärderas till 66.32
Yttre taket med tillbehör 30
Bjelklagen 4
Husets rödfärgning 4.32

Således hela husets wärde i nu befintligt skick R.108.32

9.

Uti 16 ½ alnars afstånd från Nr 8 och 30 alnars afstånd ifrån en mindre wattendamm samt 124 alnar från de större wattendammen som förut äro antecknade, en byggnad af furutimmer i godt stånd med egna wäggar å alla sidor, 58 alnar lång, 10 ½ aln. bred, 6 ¾ aln. hög. Och består denna byggnad af 2 logar, samt ett wagnssköfve emellan logarna, allt under tak av halm och hång. Till logarna hör 4 loggolf och 2 tröskbottnar med balkar. Byggnaden är äfven rödfärgad samt står på ½ aln hög stenfot, men hvilket år den blifvit uppförd känner ej ägaren.
Stenfotens wärde 20
Hela stommen wärderas till 666.32
Yttre taket med tillbehör 200
Bjelklagen 10
Tröskbotten i begge logarna af plank 36
4 balkar af timmer 16
4 dörrar med tillbehör 6
Transport 3776.16

Sidan 9
2 portar för sköfve 6
Husets rödfärgning 16

Således hela husets värde i dess nu varande skick R976.32

10.

Intill Nr 9 på 50 alnars afstånd från den mindre wattendammen samt 125 alnar från den större wattendammen är en byggnad af furutimmer rödfärgad och i godt stånd, med egna wäggar å alla sidor och twå mellanväggar, 33 alnar lång, 10 ½ aln. bred, 4 alnar hög, inredd till fähus, 2 afskiftade rum rum för får samt foderlada och en halmlada, täckt med halm och hång, står på ¼ dels aln hög stenfot. Om tiden då byggnaden uppfördes saknas kännedom.
Stenfotens wärde 6
Hela stommen wärderas till 150
Yttre taket med tillbehör 80
Bjelklagen 8
Botten i fähuset af timmer 20
Båsbalkar 12 st af plank : 1.16 16
Fårrummet af bräder 2
4 st dörrar med tillbehör 8
Husets rödfärgning 8

Sålunda hela husets wärde i det skick som det nu befinnes R.306

11.

Uti 6 alnars afstånd från den mindre och 135 alnar från de större wattendammarna
Transport 4104.16

Sidan 10
är en byggnad af furutimmer, rödfärgad och godt stånd, med egna wäggar å alla sidor, 31 alnar lång, 9 alnar bred och 4 ¾ aln. hög, bestående af loge och 2 redskapssköfven, hela sträckan är täckt med halm och hång och står på ¼ dels aln hög stenfot; warande det ägaren obekant hvilket år byggnaden uppfördes.
Stenfotens wärde 5
Hela stommen wärderas till 200
Bjelklaget 5
Yttre taket med tillbehör 80
Tröskbotten med balkar 16
Till logen äro 2 dörrar med tillbehör 2
Till det ena sköfvet 2 portar med tillbehör 4
Husets rödfärgning 6.32

Sålunda hela husets wärde i dess nu befintliga skick R.318.32

12.

Uti 1 alns afstånd från den mindre och 134 alnar från den större wattendammen är en byggnad af furutimmer, rödfärgad och i någorlunda godt stånd, med egna wäggar å alla sidor, 28 alnar lång, 10 alnar bred, och 4 alnar hög, står på ¼ alns hög stenfot, är täckt med halm och hång, och begagnas till fähus och halmlada samt är försedd med inredning för 2 par oxar och 4 ungnöt,

Transport 4423

Sidan 11
Om tiden då den blifvit uppförd saknas kännedom
Stenfotens wärde 5
Hela stommen wärderas till 133.16
Yttre taket med tillbehör 90
Bottnar af klufvet och skrädt virke 5
Båsbalkar af plank 4
Skullwirket består af bräder 3.16
4 st dörrar med tillbehör 8
Husets rödfärgning 8
Sålunda hela husets wärde i nu befintligt skick. R.264.32
Staket omkring gården 37 alnar långt 1 ¼ aln högt af sågade läkten. 10
Wid gården äro äfven 8 grindar 10
Summa B. R 4707.32

 

 

Åbyggnad som till försäkring ej är anmäld finnes icke till detta hemman. I trädgården som omger huset Nr 1 på tre sidor är en mängd jordsatta fruktbärande träd till ett antal af minst 50 och dessutom en allé fram till gården af åldriga wilda trän. Hemmanet är beläget i byalag, bestående af 4 gårdar, af hvilka icke någondera har brandförsäkrad åbyggnad, men två af grannarna ämna söka försäkring, på sätt nedan hållna besigtningar och wärderingar utvisar. Den granngård å hvars åbyggnad försäkring icke sökes, är mäst närbelägen dock ej närmare än 54 alnar, som utgör afstånd derifrån till Nr 1. Någon så beskaffad wåd.. inrättning som i Kongl. Reglementet den 23 december 1828. 18. Af 3 art. samt 3 och 4 §. §: af 4 art nämnas, finnes icke å grannarnas tomter. Husen Nr 9 och 10 äro byggda i winkel med fri och rymlig plan omkring. De öfriga husen äro och uppförde med sådan afstånd från hvarandra att någon trängsel icke kan anses uppkommen. Wärdet af den till brandförsäkring nu anmälda åbyggnad och stängsel är således efter nogaste undersökning och bästa förstånd i dess befintliga skick jemfördt med ett medium af de sist förflutna 5 årens fries curante och markegångs taxor på byggnads ämnen, dagswerken och arbetslöner i orten, ansedd till fyra tusende sex hundrade åttio sju RB 32 s…
Det wi anfvara vara mera för lågt än för högt åsatt, hvilket betygas af
… alander
Tilf. Domare i orten
Bengt Bengtsson M. Holstensson
Nämndemän
C. Tollin
Byggmästare

 

 

Bredgårdens brandförsäkring 1859

Sidan 1

År 1859 den 17 Mars har undertecknad t.f. Kronolänsman med biträde af nämndemännen Jon Jonsson i Wallby och Bengt Andersson i Blinnestad, besett och wärderat nedannämnde åbyggnad å egendomen Fristad Bredgården N:1 belägen i Tåby Socken, Björkekinds  Härad och Östergöthlands Län, ¾ mil från söderköping och 1 ½ mil från Norrköpings stad samt tillhörig Possesionaten ¤ Norrman, hvarå enligt Kongl. Majst. Nådiga Reglemente  för allmänna brandförsäkrings …et för byggnader å landet af den 5 Oktober 1850, försäkring begäres; och hafva förrättningsmännen vid denna förrättning, hvilken ägaren sjelf bevistat, funnit samma åbyggnad af följande beskaffenhet: Egendomen består af 1 mtl. Kronoskatte beneficie och ligger på 54 alnars afstånd från två större vattendammar i hvilka alltid är tillgång till vatten. Den å stället befintliga brandredskap, 2 brandstegar, 2 svabbar och 2 bleckämbare, målade. En del af de i denna egendom befintliga åbyggnader äro förut i allmänna brandförsäkringswerket för åbyggnader å landet försäkrade, Nr 17267 …. Idag enligt serskild syn instrument besigtning å de samma blifwit werkställd.

Sidan 2

Åbyggnad brandförsäkring sökes för:

1.

En byggnad av timmer under tak af tegel på brädbotten, belägen 18 alnar från N:1 enligt värderingsinstrumentet Nr 17267 af den 20 april 1838, samt på 60 alnars afstånd från wattendamm, håller i längd 24 ½ alnar, i bredd 15 ½ alnar och i höjd 6 alnar, på knut stenar och inredd till stall med 6 spilt och wagnbod. Året då denna byggnad uppfördes kunde ej med noggrannhet uppgifvas dock trodde nämndemännen sig veta att det skedt år 1847 eller 1848.

Till stommen åtgått 10 tolfter timmer å 24.:                                                                                    240

Bjelklagen 2 tolfter timmer å 36 ..                                                                                                                                 72

Stommens uppsättning                                                                                                                                                     250

Till bindstockar och reglar 7 stycken stockar å 2 ..                                                                                                     14

Taket 18 tolfter bräder å 6                                                                                                                                               108

2400 st. tegelpannor å 60 … 1000                                                                                                                                  120?

Till golf i stall och wagnbod åtgått 12 tolfter plank å 10                                                                                           120

Mellanwägg mellan stallet och wagboden åtgått 1 ½ tolft plank å 10                                                                   15

Innanrede i stallet                                                                                                                                                              30

Spik och arbetslön till taket                                                                                                                                             75

9 tolfter läkter å 1                                                                                                                                                              9

Transport                           1053

Sidan 3

2 st dubbla dörrar, 3 alnar höga och 2 alnar breda å 8                                                                                              16

1 par dito 3 ½ alnar höga och 4 alnar breda                                                                                                                 20

1 st. dito 2 ¼ aln hög och 1 ¾ aln bred                                                                                                                          6

2 st. fönster                                                                                                                                                                         3

Takrännor                                                                                                                                                                            8

Sålunda hela husets wärde                                                                                                                                               1106

 

2.

En byggnad intill stallets östra långsida af timmer med tre egna wäggar och en mellanvägg under tak af tegel på halm, 16 alnar lång, 8 ½ alnar bred och 4 ¼ alnar hög, begagnas till wedbod och postlidern?

Till stommen åtgått 3 ½ tolfter timmer å 18                                                                                                                63

Stommens uppsättning                                                                                                                                                     40

Till taket 2 tjog halm å 5                                                                                                                                                   10

1120 tegelpannor å 40 af …                                                                                                                                             44.80

Läkten, spik och arbetslön                                                                                                                                               10

Twå par enkla portar 3 alnar höga och 3 ¾ alnar breda å 5                                                                                      10

Sålunda hela husets wärde                                                                                                                                              177.80

3.

Svinhus på södra sidan af N:2 af timmer under tak af tegel på halm, 11 alnar långt, 4 ¼ alnar bredt och 2 ½ alnar högt, indelt i fyra rum genom mellanväggen samt med serskilt dörr till hvartdera.

Detta hus ansågs böra i wärde uppskattas till                                                                                  75

Transport                           1358.80

Sidan 4

4.

Fähusbyggnad, uppförd obekant år, i stället för den gamla wärderings instrumentet under n:12 upptagna af timmer under bundet halmtak, inredd till fähus och wagnbod, 25 alnar lång, 12 alnar bred och 6 ½ alnar hög på knutstenen.

Till stommen åtgått 6 tolfter timmer å 24                                                                                                                    144

Stommens uppsättning                                                                                                                                                     150

Till taket 7 tjog halm å 5                                                                                                                                                   35

Reft , vidjor, spik och arbetslön                                                                                                                                      30

Till bjelklaget 1 ½ tolft timmer å 18                                                                                                                               27

Golf i fähuset 1 ½ tolft gröfre brädor å 6                                                                                                                      9

Två mellanwäggar af bräder och innanrede                                                                                                                10

Två par enkla portar med lås, hakar och 5 alnar breda å 8                                                                                       16

Två st. luckor å 1                                                                                                                                                                2

Sålunda hela husets wärde                                                                                                                                              423

 

5.

Ett skjul äfven vandringshjulet till tröskverket, täckt med bräder uppskattades till 21

Summa Rmt K 1807

Slutligen anmärktes det alla här ofvan

Sidan 5

Tecknade byggnader äro rödfärgade, äfvenledes anmärkes det ej å denna tomtplan eller innan 100 alnars afstånd från densamma finnas sådana eldfarliga hus och inrättningar som omförmäles i Kongl. Majst. Förnyade nådiga reglemente för allmänna brandförsäkringswerket för byggnader å landet af den 5 Oktober 1850. Wärdet af den till brandförsäkring man anmälda åbyggnad är således efter nogaste undersökning och bästa förstånd i dess nu befintliga skick, på grund af medium utaf de sistförflutna fem årens priskuranter och markegångstaxor på byggnadsämnen och arbetslöner  i orten, anedt till Ett Tusen åtta hundra En Riksdaler åttio Öre Riksmynt, det vi ansvara wara mera för lågt än för högt åsatt, hvilket betygas af Fristad som ofvan

a….ien

Tilf. Kronolänsman

Jon Jonsson                                Bengt Persson

Nämndeman                               Nämndeman

Petter Andersson

Byggmästare

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *