Gästgivaregården 1838

Brandförsäkring för Fristads Gästgivaregård

År 1839 den 17 april har undertecknad Häradshöfding och i orten t.f. Domhafvandes med mitt biträde af Nämndemannen Bengt Bengtsson i Tångesta och Magnus Hollstenson i Blinnestad samt byggmästaren Claes Tollén i Söderköping, besett och värderat nedannämndes åbyggnad å egendomen Fristads Gästgifvaregård belägen i Tåby socken och Björkekinds härad af Östergöthlandes Län samt tillhörig Gästgifvaren Jonas Svensson hvarå, enl. Kong. Majt. Nådiga Reglemente för allmänna Brandförsäkringsverket för byggnader på landet af den 23 december 1828, försäkring krogares? och hafva wärderingsmännen vid denna förättning hvilka egaren sjelf bevistat funnit lämna åbyggnad af följande beskaffenhet.
Egendomen, som består af # hemman Krono skatte Innediate? Anslaget till Gästgifveri, är belägen 1 ½ mil från Norrköpings stad, samt ¾ mil ifrån söderköping och ligger på 81 alnars afstånd från en källa, hvarförutan på ladugården nära husen finnes en vattenbrunn, samt på 180 alnars afstånd en större vattendam, hvilka vattentillgångar alla tider på året är att påräkna? Den å stället befintliga Brandredskap, består af 2 handsprutor, 2 brandhakar och 2 bleckembare, målade med oljefärg.

1.

Åbyggnad hvarå brandförsäkring sökes är: En byggnad af furutimmer, brädfodrad och rödfärgad, är uti gott stånd, 81 alnar från närmaste vattendam, med egne väggar å alla sidor, belägen i öster, är en våningshus med 2 rum ofvanpå. Denna byggnad, täckt med tegel på dubbla bräder, är 23 ½ alnar lång, 12 ¼ alnar bred och 7? Al. Hög på jämn vägg, står på 5/8 al. hög stenfot, består af förstuga, kök, sal och 2 kamrar på botten ov..? på sätt förut är nämnt 2 kamrar ofvanpå, deraf blott en är inredd och finnes dessutom innanför? 4 väggfasta contor och ofvanpå 1 contor samt 2 så kallade sidorum eller skrubbar. Om tiden på byggnaden blifvit uppförd saknar egaren kännedom.

Stenfotens värde:40
Hela stommen värderad till:500
Yttre taket med tillbehör: 200
Bjelklagen: 20
Golfven i alla rummen med undantag försedde samt i förstugan af plank:100
Taken i alla rummen med panel af träd..fotlister, taklister och midtelbandslister? af bräder:13.16
En trapp till mindre kamrarna af planker:13
En förstuguqvist med plan och bänkar af bräder:13.16
4 väggfasta contor med lås och tillbehör:13.16
Till samman inundere är i fönsterluften 4 med glas i bly och 3 i glas med kitt samt målat foder,
1 aln 21 tum höga, 1 aln 23 tum breda å 6, 32 per luft: 46.32
I öfvra avdelningen 6 ? fönsterlufter, alla-

Transport 999.32

-med målade foder, hvaraf 1 som är 1 aln 21 tum hög och 1 aln 23 tum bred, skattas till 6, 32 men 5 mindre beräknas efter 3, 16.= 23.16
En förstugudörr, dubbel: 6.32
Till summan inunder 4 halffranska dörrar med foder, målade 2 al. 19 tum höga, 1 al. 9 tum breda med allt tillbehör å 6 = 24
Till vindskamrarna 2 halffranska dörrar med tillbehör, hvaraf den ene är målad å 6 = 12
Två enkla dörrar till skrubbarna målade å 2 = 11
Tapeter i 2 rum, oljemålade å 13, 16 = 26.32
I två rum är franska tapeter å 12? Och i köket linfärgade tapeter: 6
Spis med tillräcklig brandmur: 40
En köksspis med bakugn och tillräcklig brandmur = 100
Två kammarspisar, oljemålade och med brandmur å 40 = 80
En kammarspis, linfärgad och med brandmur försedd: 20
alla utan plan

Transport 1,366.16

I det inredda rummet ofvanpå en tegelkakelugn, med tillräcklig brandmur, men utan plan: 20
2 skorstenar med betäckning å 20? = 40
Hela huset brädfodrat och försett med fotlister och takluster: 133.16
Rödfärgning å husets alla yttresidor, utföres åboen till: 13.16
Således hela husets värde i det stånd det nu befinnes:1573

2.

En byggning af furutimmer och rödfärgad o godt stånd, belägen på 6 alnars afvstånd från No.1 och 110 ½ alnar från vattendammen med egne väggar å alla sidor, af en våning med vind, täckt med halm och torf med näfver hvars? på brädbotten, 18 ½ alnar lång, 12 ¾ alnar bred och 5 alnar hög på jämn vägg, står på en half alns hög stenfot, samt består af 3 rum, kök, sal, kammare och dessutom ett skafferirum samt förstuguqvist ad bräder, rödfärgad. I hvilket år byggnaden blifvit uppförd, vet icke egaren.

Stenfotens värde: 25
Transport 1.598
Hela stommen värderas till: 266.32
Yttre taket med tillbehör: 66.32
Bjelklagerne: 13.16
Golfven i alla rummen af planka: 30
Taken i rummen ? med bräder: 26.32
Fotlister och taklufter i alla rummen samt midtbandslister i det ena: 10
6 fönsterlufter med glas i bly, samt målade foder, 1 aln höga 9 tum höga, 1 aln 10 tum breda
med allt tillbehör å 5 = 30
Dörrar, 2 spegeldörrar och 1 dubbel 3 alnar höga och 1 ½ alnar breda, med tillbehör å 5
Ett med bräder till skafferi afdelt rum: 12
En köksspis och bakugn tillräcklig brandmur utan plan: 66.32
En sal spis med brandmur utan plan: 30
En kammarspis med brandmur utan plan: 20
En skorsten: 20
Alla rummen är invändigt rappade: 18
Farstuqvist af bräder: 13.16
Husets rödfärgning utföres till: 10
Således hela husets värde i nu befintligt skick: 673.15

3.

Uti 3 alnars afstånd från No.1 en byggnad af furutimmer rödfärgad i godt stånd, uppförd på 72 alnars af-

Transport 2.246.16

-stånd från vattendammen, med egne väggar å alla sidor, samt en mellanvägg , täckt med tegel på brädor, halm och torf. Huset är inredt till mjöl och visthusbodar, samt ofvanpå indelat till spannmålsbod, med uppskiftade lårar? Af bräder, 16 alnar långt 8 ½ alnar bredt, 6 alnar högt, står på 18 tums hög stenfot och finnes under denna byggnad en gråstenskällare med bjelklag och sval? med portar och dörr, 7 alnar lång, 6 alnar bred. Om tiden, då byggnaden uppfördes saknas kännedom.

Stenfotens värde:13.16
Källare med bjelklag, luckor och trossbotten:20
Hela stommen värderas till:300
Yttre taket:100
Bjelklagen, ofvan och undre:20
Bottnar öfver och undre af plank:40
Innanredet till …rummen ofvan….? :10
En trappa af plank:5
2 dubbla dörrar och 1 mellandörr med tillbehör:10

Transport 2.764.32

3 luckan till spannmålsvinden med tillbehör:4
Husets rödfärgning:10
Sålunda hela husets värde i nu befintligt skick. 532.16

4.

Uti 3 ½ alnars afstånd från No.3 ett brygghus med vind, af furutimmer, rödfärgat i godt stånd uppfört på 62 alnars afstånd från vattendam, med egne väggar å alla sidor, täckt med tegel på dubbla bräder, 8 alnar långt, 7 ¼ alnar bredt, 4 ½ alnar högt, står på 18 tums hög stenfot. Varandes det obekant hvilket år byggnaden uppfördes.

Stenfotens värde:4
Hela stommen värderas till:100
Yttre taket med tillbehör:50
Bjelklaget:5
Golf i brygghuset af planka:5
En brygghusfyr? med mur och skorsten:16
En inmurad jernpanna om 50 k? rymd:10
2 halfdörrar med tillbehör:4
3 luckor med tillbehör:4
Husets rödfärgning:5
Sålunda hela husets värde i nu befintligt skick:204

Transport 2.982.32

5.

Uti 9 ½ alnars afstånd från No. 4 och 71 alnars afstånd från vattendam, en byggnad bestående af foderlada, vagnshus och redsköfve med höskulle, är i godt stånd med egne väggar å alla sidor, samt 2 mellanväggar, 28 ½ alnar lång, 9 ¾ alnar bred och 4 ½ alnar hög. Täckt med halm och torf och inredd för 6 hästar, står på 6 tum stenfot. Byggnaden är äfven rödfärgad. Hvilket år den uppfördes känner icke egaren.

Stenfotens värde:5
Hela stommen värderad till:300
Yttre taket med tillbehör:50
Bjelklagen:20
Golfven i stallet af timmer:15
Innanrede med spiltor och krubbor:15
Golf i foderlada af plank:15
Skullesvirket af bräder:20
Denna byggnad har äfven 5 dörrar, 1 större och 4 mindre som med tillbehör värderas till:13.16
2 fönsterluckor å 1, 16 = 2.32

Transport 3.448.32

Husets rödfärgning:10
Således hela husets värde uti nu befintligt skick 476

6.

Ett hemlighus byggt intill No. 5 uppfördt af bräder med golf af plank:30
Hela husets värde 30

7.

Uti 78 alnars afstånd från vattendam,, en byggnad af furutimmer i godt stånd, uppförd 1811, med egna väggar å alla sidor, 29 alnar lång, 11 ¼ alnar bred och 5 alnar hög täckt med halm och lång? Står på 18 tums hög stenfot, utom de yttre väggarna är 4 mellanväggar; och innehåller denna byggnad fähus med foderhus, fårhus, ett mindre stall för 2 hästar, svinhus med flere afdelningar, och är försedd med skullvirke af bräder och bottnar af plank.
Stenfotens värde:10
Hela stommens värderas till:400
Yttre taket med tillbehör:100

Transport 3.998.32

Bjelklagen:30
Å denna byggnad finns 9 dörrar med tillbehör å 2 = 18
Bottnar af plank:40
Innanrede i fähuset af timmer för 15? Kors? Å 1, 16 för hvarje bås:20
Ett af timmer afdelat rum för kalfvar:4
Innanreder i staket med balk:6.32
Innanreder till 3 afdelningar i svinhuset:15
Skullvirket af bräder:40
Intill förenämnde byggnad är en svinstuga af timmer, värderas till:30
Husets rödfärgning:13.16
Sålunda husets värde i nu befintligt skick 727.

8.

Intill No. 7 är 2 logar med 4 golf och 2 tröskbottnar, samt 2 sköfvren? allt under ett tak på 107 alnars afstånd från förutnämnde vattendam. Denna byggnad som är i godt stånd, med egna väggar på alla sidor, är uppförd 1811 af furutimmer och innehåller 74 alnars längd, 11 ¾ alnar bredd och 6 ¼ alnars höjd, är rödfärgad och står på 8 tums hög stenfot.

Transport 4.215.32

Stenfotens värde:10
Hela stommen värderas till:600
Yttre taket med tillbehör:200
Bjelklagen:20
2 tröskbottnar:40
4 ? balkar af plank:20
8 dörrar med portar och tillbehör:20
Plankgolf och skullesvirke äfven af plank:20
Husets rödfärgning:15
Sålunda hela byggnadens värde i nu befintligt skick 945

9.

Uti 2 alnars afstånd från No.2 eller vestra byggnad af furutimmer, rödfärgad och i godt stånd, samt med egne väggar å alla sidor, täckt med tegel på dubbla bräder, 32 alnar lång, 10 alnar bred, och 5 alnar hög; innehållande denna byggnad, som står på 12 tums hög stenfot, visthusbod, snickarebod, vagnshus, samt spannmålsvind, med inredd ?rum; och annemärkes för öfvrigt att inuti byggningen finnes-

Transport  5.160.32

-en källar; varande det obekant hviket år byggnaden blifvit uppsatt.

Stenfotens värde:6.32
Hela stommen värderas till:350
Yttre taket med tillbehör:150
Bjelklagen:20
Bottnar af plank i 2 rum å 10 = 20
Bottnar ofvantill ? af plank:15
Innanrede till spannmåls….? :30
5 dörrar med tillbehör å 2 = 10
En lucka till spannmålsboden:0.16
Husets rödfärgning:12
Sålunda hela byggnadens värde i nu befintligt skick: 614

10.

En byggnad intill No. 9, och 130 alnar från vattendam, godt stånd, uppförd 1811, af furutimmer, samt rödfärgad, 51 alnar lång, 9 ¾ alnar bred och 5 alnar hög, med egne väggar å alla sidor, utan 3 mellanväggar, täckt med halm och hång? och innehåller denna byggnad stall, inredt för sex hästar, foderlada-

Transport 5.774.32

-vagnslider, foderhus? samt står på 6 tums hög stenfot.

Stenfotens värde:10
Hela stommen värderas till:200
Yttre taket med tillbehör:133.16
Bjelklagen:10
Botten till foderladan af planker:6.32
Botten i stallet af planker och timmer:6.32
Botten i 2 svinhus af klufvet virke:10
Skullsvirket äfven stall och foderlada är af bräder:30
5 dörrar med tillbehör å 2 = 10
Innanredet i stallet för 6 hästar:13.16
Husets rödfärgning:9
Således hela byggnadens värde i nu befintligt skick 438.

11.

En byggnad intill No.10 på 131 alnars afstånd från vattendam, är af furutimmer och i någorlunda godt stånd med egne väggar å alla sidor, 21 ¼ alnar lång, 9 ¾ alnar bred, 5 alnar hög, står på 9 tums hög stenfot och finnes innehålla Oxhus för 4 par Oxar, samt foderlada är täckt? Med halm och hång; varande-

Transport 6.212.32

-det obekant hvilket år byggnaden uppfördes.

Stenfotens värde:6.32
Hela stommen värderas till:133.16
Yttre taket med tillbehör:66.32
Bjelklagen:10
Botten af plank:10
Skullsvirke af fang? och bräder:6.32
3 dörrar med tillbehör:6
8 båsbalkar af timmer:10
Husets rödfärgning:6.32
Sålunda hela byggnadens värde i nu befintligt skick 256.

12.

Uti 8 alnar afstånd från vattendam, en byggnad af furutimmer, i godt stånd med egne väggar å alla sidor, uppförd år 1814 samt rödfärgad; och är denna byggnad, som består enfast af en loge med 2 golf och tröskabotten, 31 ¾ alnar lång, 12 alnar bred och 5 ½ alnar hög, täckt med halm och hång och står på 6 tums hög stenfot.

Transport 6,468.32

Stenfotens värde: 6.32
Hela stommen värderas till:266.32
Yttre taket med tillbehör:100
Bjelklaget:5
Tröskbotten af plank:20
2 balkar af timmer:10
2 dörrar med tillbehör:4
Husets rödfärgning:10
Sålunda hela byggningens värde i nu befintligt skick 422.16

13.

100 alnars spjel staket omkring mangården, dels måladt och dels rödfärgadt:50
3 oljemålade stakett-grindar:16.50
Sålunda utgör värdet af staket och grindar med gångjern och tillbehör 73.16
Härförutan finnas uti trädgården följande jordfaste träd:
8 Bigaroer träd
30 äppelträd
11 päronträd
2 Morell träd
40 Kersbärsträd

Transport 6.964.??

Åbyggnad som ej till brand försäkring anmäles är:

14.

Uti 33 alnars afstånd från No.1 eller östra byggningen på andra sidan om den landsväg vid hvilken öfriga byggnader äro belägnes, samt på 71 alnars afstånd från vattendam, en tilförne till smedja nyttjad byggnad af furutimmer, täckt med bräder samt rödfärgad, i godt stånd, står på 6 tums hög stenfot och är 7 ¼ alnar lång, 6 ½ alnar bred, 4 alnar hög.
Vidare anmärkes här att det hemman, hvars åbyggnad nu till brandförsäkring anmäles är beläget i byalag med 90 alnars afstånd från det af grannarnanes hus, som är närmast; att detta är ett hus utan eldstad, att inom 100 alnars ej finnes å grannarnes tomter någon så beskaffenhet eldfarlig inrättning som i Kong. Reglementet af den 23 december 1828 1§ af 3 art samt 3 och 4§ af 4 art. omnämnes ; samt att grannarna, hvilka utgöra 3 till antalet, för närvarande icke hafva deras åbyggnader brandförsäkrades, men att två af dem, erhållande af så beskaffad försäkring begär besigtning och värdering å deras hus. Likaledes antecknas, att någon trängsel icke kan anses uppkomma. Värdet af af den till brandförsäkring nu anmälda åbyggning och stakett, är således efter nogaste undersökning och bästa förstånd, i dess nu befintliga stånd genomfördt med ett medium af de sistförflutade fem åren priscouranter och markgångs taxor på byggnadsämnens dagsverken och arbetslöner i orten ansedt till:

Sex tusende Nio hundrande Sextiofyra Riksdaler 16 Banco

Det vi andraga vara mera fördt lågt är för högt åsatt, hvilket betygas af:
J.S salanders?
Lif …i orten?

Bengt Bengtsson M.Hollstenson
Nämndemän

C.Tollén
Byggmästare

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *