Fyrby, Tåby

Fyrby, Tåby. Norrgården, Västergården (Mellangården) och Södergården

Laga skifte Fyrby 1847
Laga skifte Fyrby 1847

 

Nedan en man som förekommer flitigt i domböckerna

 

Personakt Per Nilsson

 

Belagd i Fyrby Norra skattegård 1606-1641

 

Far Troligen Nils Persson belagd i Fyrby 1554-1606

 

Björkekinds härads dombok 1609-01-30 Björkekinds Härad (E) 1).Göta Hovrätt – Advokatfiskalen Östergötlands län EVIIAAAF:1 (1595-1610) Bild 2970

 

Wår nådigaste furstes breff som hans .. hade gifvit Peer i Fÿrby, om then cronoutiord i Fÿrbÿ och cronohage i Höckersta, blef nu uplåtet. Stegs thå her Anders i Kuddbÿ fram och beklagade sigh högeligen at Peer honom then få hemligen? hafner få sigs ifrån, then hans fadher och han hade i många åhr giort Cronan ränt utgift och ÿterligare sigs wille för öfverheten wille beklaga thet thå …. efter wår nådigaste furste thet nådigt bewilat och breff thär opå gifvit hade

Björkekinds härads dombok 1609-01-30 Björkekinds Härad (E) 1).Göta Hovrätt – Advokatfiskalen Östergötlands län EVIIAAAF:1 (1595-1610) Bild 2970

 

Beklagade och nämbden sigh, om thet Nils i Åkerby hade fåt Peer i Fÿrbÿ. Härads signetet, them och Jost ometterligt, uthi deth, när Peer hos hans R? Ni sama wärgt uthrättade

Björkekinds härads dombok 1618-09-09 Björkekinds Härad (E) 1).Göta Hovrätt – Advokatfiskalen Östergötlands län EVIIAAAF:3 (1612-1623) Bild 1720

 

Thene dagen beklagade och sigh Jost laghläsaren sampt nämbden för rätten, om thet at Peer i Fÿrby hade … them för hoffrätten om någon oräth the honom giort hade, thärföre the Wälborna män Her Gabriel Oxenstierna och Erik Jörensson …..

Björkekinds härads dombok 1618-09-09 Björkekinds Härad (E) 1).Göta Hovrätt – Advokatfiskalen Östergötlands län EVIIAAAF:3 (1612-1623) Bild 1710

 

Joon Peersson slottskrifvare kom för rätten at wille swara til then klagan som Peer i Fÿrby honom för wälborne cantzlern hafner ahngiffit, men Peer kom icke tilstädes. Så upböds Joon sigh för hemene men om han någrom uthi theras uthlagor någon oräth giort hade, eller och någon krafd opå nÿt thet som för utgiort war. Her till the alle nekade och sade at han inthet sådant giort hade

Björkekinds härads dombok 1618-09-20 Björkekinds Härad (E) 1).Göta Hovrätt – Advokatfiskalen Östergötlands län EVIIAAAF:3 (1612-1623) Bild 1740
Björkekinds härads dombok 1618-09-20 Björkekinds Härad (E) 1).Göta Hovrätt – Advokatfiskalen Östergötlands län EVIIAAAF:3 (1612-1623) Bild 1730

 

om Älvsborgs lösen

Björkekinds härads dombok 1618-12-14 Björkekinds Härad (E) 1).Göta Hovrätt – Advokatfiskalen Östergötlands län EVIIAAAF:3 (1612-1623) Bild 1510

 

Och eftersom rätthe häradshöfdingen wälb. her Carll Oxenstierna nu wedh thetta tinget …

Björkekinds härads dombok 1618-12-14 Björkekinds Härad (E) 1).Göta Hovrätt – Advokatfiskalen Östergötlands län EVIIAAAF:3 (1612-1623) Bild 1510

 

Kom för rätten en Tÿsk skippar…… beglagade till Peer i Fÿrbÿ i Tåby sn. om et fat Ööl Peer utaff honom borgat och aff hans skip amamat hade, och nu en tÿdh efter föresåår Peer at han sama Ööl til öfverhetens behofftaget hade efter …. och höghloflighet i herranom: Wår nådigaste furste och herre, thå en nath thär i sohnen lågh man icke hos Peer, män efter at några aff hoff folket thär wart them han utaff thet Ööl giffva wille, menades thärföre at skipparen sin betalningh ataff öfferheten fräffia måtthe. Thetta öfvervägdes uthi rätthen och affsades at Peer för:ne Öölfaat betala skall och blÿffna skipparens man till sin betalningh

Björkekinds härads dombok 1619-09-07 Björkekinds Härad (E) 1).Göta Hovrätt – Advokatfiskalen Östergötlands län EVIIAAAF:3 (1612-1623) Bild 1570

 

Grannen Mats

Björkekinds härads dombok 1619-10-29 Björkekinds Härad (E) 1).Göta Hovrätt – Advokatfiskalen Östergötlands län EVIIAAAF:3 (1612-1623) Bild 1620

 

Häradssyn Cronohagen

Björkekinds härads dombok 1620-05-27 Björkekinds Härad (E) 1).Göta Hovrätt – Advokatfiskalen Östergötlands län EVIIAAAF:3 (1612-1623) Bild 1810

 

Woro och nu för rätten Fyrby bönder i Tåby S. om dheras åkermål som the uthi långh tid ……osv

Björkekinds härads dombok 1621-07-18 Björkekinds Härad (E) 1).Göta Hovrätt – Advokatfiskalen Östergötlands län EVIIAAAF:3 (1612-1623) Bild 1970

 

Joon Peerson slotzskÿffaren nu nyligen från Stockholm komen har för rätten til kiänna, at Peer i Fyrby hafver thär för kyrkans rådh och stadshållaren beskylt Wälaktad Johan Biörnsson för någon tÿdh sedan her befallningsman, at hafne thå upvÿst och fått 2 …märkie för honom. Så och hafve … och nägra ordh för wänt uthi koningh Carls breff, the Johan Biörnsson nekar att … giort och begärade nu nämbdens witnesbreff thär om, the honom utaff lofvades

Björkekinds härads dombok 1621-10-02 Björkekinds Härad (E) 1).Göta Hovrätt – Advokatfiskalen Östergötlands län EVIIAAAF:3 (1612-1623) Bild 1990

 

Efter wälborna stadthållaren Lindorm Ribbings befallning upböds nu Peer i Fyrby gård i Tåby sochn til släghten at lösa och uthläggie cronan utlagher som Per skyldig ähr eller och konungen lather ….. den under cronan. Upböds och … för Peers Jordabreff som dhet förre tinget upbudes

Björkekinds härads dombok 1622-02-07 Björkekinds Härad (E) 1).Göta Hovrätt – Advokatfiskalen Östergötlands län EVIIAAAF:3 (1612-1623) Bild 330

 

Upböds nu åter Peers i Fÿrbÿ hem och jordabref i Tåby sochn för ….tier uti Konungens utlagor och för sakören han iginstår

Björkekinds härads dombok 1622-03-18 Björkekinds Härad (E) 1).Göta Hovrätt – Advokatfiskalen Östergötlands län EVIIAAAF:3 (1612-1623) Bild 350

 

Efter Wälb. Ståthållarens befallning upböds nu Pers gård i Fÿrbÿ och hans jordabref för överhetens utlaghor i arrest stå till slägten at sådant böta eller hemat? kännas under …….?Underfongten Daniel brefsporde sigs uti rätten om jordbrefven på Fÿrbÿ och andra panter ther för Cronans utlagor tagna ähr, Lonar med ut skulle igenlösas, svarades här till meds Peers i Fÿrbÿ arfsgiord

 

Björkekinds härads dombok 1627-05-10 Björkekinds Härad (E) 1).Göta Hovrätt – Advokatfiskalen Östergötlands län EVIIAAAF:5 (1624-1629) Bild 1950

 

Kom för rätten Per i Fyrby, framlade och läth uåläsa et Konung: mttz: breff ståthållarna till skrifvet, om Peers wederparter at the skulle wara honom till rättha. osv………

Hammarkinds härads dombok 1627-09-25 Hammarkinds Härad (E) 1).Göta Hovrätt – Advokatfiskalen Östergötlands län EVIIAAAF:5 (1624-1629) Bild 280

 

Samma dag tiltalte Peder Nilsson i Fyrby i Tåby socken, at Anders Svensson i Hoff i Mogata socken, at Anders Svensson skulle hafva stat? hans hemman Fÿrbÿ ifrån honom i hans frånwaro medan han inte en utom många gånger war borta i Ståckhålm, och anderstods och hans son och moor der ut drifvit. Dåå svarade Anders Svensson, att som der till hade edel och Wälborna ståthållarens Lindorrm Ribbings tillstånd och bortstödia samma gårdh eftersom han intet willia wara hemma och han som andra bönder inte willa giöra skatt,Och äliest stodh bonden Håkan i Skamby då till swars, som hemmet goda st..ot? af Anders Svensson och sade att wälborna ståthållaren på et lagmanstings i Bielbruna hade tilståt Håkan samma heman. Och der Per Nilsson der på något will …? då skulle han sökia ståthållaren, och Anders Svensson wara der före frÿ, på hvilka Wälborna lagmanens ordh woro många … ?

 

Hammarkinds härads dombok 1627-09-25 Hammarkinds Härad (E) 1).Göta Hovrätt – Advokatfiskalen Östergötlands län EVIIAAAF:5 (1624-1629) Bild 290

 

Den dagen till talte Peder Nilsson i Fÿreby i Tåbÿ sochen, twå wid nambn, Simon Jonsson och Bengt Boson, fordom underfongde i Siärkinds härad, och den andre underkrifvare att de i hans frånvaro hade pantat honom ifrån, gamla fåår 5, ungafåår 5, gödda svin 2, kvigor 2. sp….. 1 …….osv

Björkekinds härads dombok 1629-02-09 Björkekinds Härad (E) 1).Göta Hovrätt – Advokatfiskalen Östergötlands län EVIIAAAF:5 (1624-1629) Bild 2060

 

Mäster Erik kyrkioherde i Kuddby, upbödh åter Cronohagen medh dess andra äghor som Peer i Fyrby i Tåby sochn honom för en suma penningar pantsatt hafver, att Peer then igen löser och gifva mäster Erik sit uthlånte igen

Björkekinds härads dombok 1629-05-07 Björkekinds Härad (E) 1).Göta Hovrätt – Advokatfiskalen Östergötlands län EVIIAAAF:5 (1624-1629) Bild 2080

 

Mäster Erik kyrkioherde i Kuddby begäirade aff rätten några goda … män som måtthe wärdera och miåttha Cronohagen i Kuddby sn. then han af Peer i Fyrby en tÿd för en suma penningar i pant … hafner och tre gånger nu upbudit … til lösa at få sina penningar igen, thet mäster Erik efterlåts och … fyra af nämbden, hvilka wärderade cronohagen för sit wärdhe till kiöps till nÿo, tÿo Daler, the äghor som mäster Erik utaff Peer hafner i pant, hästen undantaget. Bekiände nu mäster Erik at Peer lånt hafne fämpton Rÿksdaler och trättÿo twå daler … smålsmÿnt upå hagen

Björkekinds härads dombok 1629-12-03 Björkekinds Härad (E) 1).Göta Hovrätt – Advokatfiskalen Östergötlands län EVIIAAAF:5 (1624-1629) Bild 2110

 

Efter som tilförande förålt åhr, at cronohagen, Peer i Fyrby hade pantsatt. Framlade nu mäster Erik i Kuddby penningar tilfÿket? til medh thet han på hagen uthlånt hafner thet han uthi rättens twång satte

Björkekinds härads dombok 1630-03-31 Björkekinds Härad (E) 1).Göta Hovrätt – Advokatfiskalen Östergötlands län EVIIAAAF:9 (1630-1633) Bild 1020Förlikningsbrev med Mats i Fyrby
Björkekinds härads dombok 1633-05-21 Björkekinds Härad (E) 1).Göta Hovrätt – Advokatfiskalen Östergötlands län EVIIAAAF:9 (1630-1633) Bild 3020

 

Peder i Fyrby opbuder två stänger skattejord i Baggetorp i Ny sochen första gången

Björkekinds härads dombok 1633-05-21 Björkekinds Härad (E) 1).Göta Hovrätt – Advokatfiskalen Östergötlands län EVIIAAAF:9 (1630-1633) Bild 3010

 

Denn dagen kom för rätten hustru Anna i Ylingstad i Furingsta sochen och kärade till Per Nilsson i Fyrby i så måtto att han för några åhr sädan hade gifvit och handfåt honom .. stods på det at han skulle försaka hänne h.k maÿ st. salig högtärad fog gud i åminnelse fordon wår allranådigaste konungs och … bref på sin gårds bn. Ylingsta, således at hon skulle få hålla Rustning för honom, efter han war införds i räntan till knegtens aflöning. Såå efter det at Per Nilsson intet kunde fulgöra sitt löfte som han hänne giorde utan han förskasande? sig s.. der på S. Wälborna ståthållarens …? Derföre wart den dom gifven, at … Per wäl hade giort sin flit och kunna dags intet uträtta. Så skulle Per likväl betala hänne halft S…? efter mäts…. ord om … der war honom räteligen utaf hänne handfångit

Lösings härads dombok 1634-08-04 Lösings Härad (E) 1).Göta Hovrätt – Advokatfiskalen Östergötlands län EVIIAAAF:10 (1634-1635) Bild 290

 

Anno 1634 den 4 Augusti bleff effter den hölofliga kungliga hofrätts samt guvenatorens ätrborne Her Lars Sparres befallning hållen den rannsakning vid Kudby i Biörkekinds häradt mellan Per Nilsson i Fyrby och hans sohn Bengt Persson på den ena sidan klagande och M. Erik i Kudby tillika medh Oloff Andersson i Fristad på den andra sidan angående ett ängastycke som Per Nilsson hade Olof Andersson för någon tid sedan pantsatt för penningar 20 Dlr silfvermynt …….osv

Björkekinds härads dombok 1636-02-17 Björkekinds Härad (E) 1).Göta Hovrätt – Advokatfiskalen Östergötlands län EVIIAAAF:11 (1636-1637) Bild 710 / sid 59

 

Wittnade häradsnämbd att dhe hafva synt och wärderat den hagen som Mr Erik i Kuddby är pantsatt aff Per i Fyrby och …. för den kungliga hoffrätt i Stockholm, och hafva denna wärderat hagen för 100 daler kopp.mynt som Måns i Östemem, Nils ibid. Olof i Brunneby, och Mårten i Blinnesta

Död före 1641.
Lösings härads dombok 1641-05-06 Lösings Härad (E) 1).Göta Hovrätt – Advokatfiskalen Östergötlands län EVIIAAAF:13 (1640-1641) Bild 1120

 

Dän 6 Maÿ woro wÿ förordnade af Wälborne Landshöfdingen H. Scherings Rosenhane att mäta och wärdera Höckersta äghor, som S. Mäster Erik i Kuddby hafnär …. af Peder i Fÿreby. Så …. tvänne mätningar ähro der på hållna för än den Kongliga Hofrättsdom afsades, lÿkväl medan den Kongliga hofrättsdom förmår, att ägorna ähnu skola wärderas hvilket wÿ efter bästa förstånd i Wälb: Landshöfvdingens närvaro käranden giort hafva bägge parternas wällgifvande och wärderade wÿ benämnda Höckersta hage för Silfvermÿnt 100 Dr. allen des wärde i kopparmÿnt, för högre eller mindre kunna wÿ icke hagen mäta. Och neka wÿ detta nu och i framtÿden beståå. Och som underlåta wÿ trÿcka wårt häradssignate

Björkekinds härads dombok 1650-05-16 Björkekinds Härad (E) 1).Göta Hovrätt – Advokatfiskalen Östergötlands län EVIIAAAF:18 (1650-1651) Bild 180 / sid 29

 

Ibland andra ärenden den dagen förättades, optogs för rätten högvällärde Mr Johan Lothigius i Kudby, och begiärade nu som tillförande endskap och domb på then långsamma gambla tvistiga saken emellan hans antecoren= Sal. Mr Erik i Kudby och Per Nilsson i Fyrby, op.. ähr, förmedelt? de ägor medh Höckersta som Mr Erik aff Per Nilsson först? pantsatta woro, och sedan genom åtskilliga domar och rättegångar Mr Erik tilldömbt, och här uthinnan allenast beror fastan på en rikhtigs räckning parterna emellan effter sidst håldna tredie mätning den 6 maÿ 1644: att prästeras må honom mycket af capitalet resterar, uppå  de etthundrade Dr S:mt som berörde ägor ähro så wärderade före, och billigdt interesse af rätten i förlupen tÿds, att hvarken capitals rästen eller interesset måge stå honom Mr Johan eller hans arfvingar till någon skada, som likväl vederparten haffner sökt och påskina låtet, så S. Per Nilsson i Fyrby lefde i 3 åhr effter den högährade Kongl. Hoffräts domen bleff afsagd, och fördes till ingen ända, och effter ofvan ben.: Sidsta mätnings som hölts 1641 den 6 maÿ lefde hans son Bängt Person så när i 3 åhr och undandrogs sigs sluta medh Mr Johan räknings huru han stamder? war, Sidst haffer och Wälb. Mårten Hansson i Calmar: som sal. Bängt Person i egtenskap suciderat haffner: undragit sigs dät längsta hafver kunnat, och föra detta till endskap. Hvarföre Mr Johan försakat med 3 års… citationer aff wälborne Landshöfvdingen Her Jacob Skÿtte låta stämma honom hÿt till Kudby Tingsrätt, den ena citationen är honom …gat uthi sin gårds Fyrby, och de andra 2 i Calmar, Tÿ begärer Mr Johan nu endskap i saken, willandes … betala sin wederpart, allt hvad han billigdt kan finnas skyldig, som han hafver påvisa låtit. I det han hela summan aff capitalet och en deel aff Interesset för ett åhr sedan uthi Härads kÿstan insatt haffner.

Då framkom Wördig och wällärdh Her Jöns i Ålham och Wälb. Mårten Hansson i Calmar: som Per Nilssons arfvingars förmyndare och målsman ähro i full; megtiga W: Per Bängston i Fristad, och b… medh sin giffna fullmagt framlade ett memorial och räknings skrifven aff bn. Måretn Hansson … uthinnan han förmenade sigs winna interesse af samma penningar på 25 åhr räknades allt ifrån 1624 då tvisten först begyntes och till 1650. Ther emot framwÿste Mr Johan den hötärade Kongl. Hofräts her uthinnan defenitive domb, af dato Stockholm den 19 Decembris 1634 hvar meds han sigs fast och stadigt håller, effter så som alla både härads och Lagmans domar der medh ähro confirmerade, och ifrån den tÿden och den 12 februarÿ 1649 då ofvan bn. penningar sattes i rätten, förwägras han sigs intet billigt Interesse gifva.

 

Eliest betyga Mr Johan det han, och medh lofiandes wittne och Befallningsman Jöns Nilssons qvittens bewÿstem att Sal. Mr Erik på ofvan bn. summa effter den första mätnings som hölts den 7 Maÿ 1629 lofvade uthi rätten -7 Kongl. Carls .. och der stodo de uthi 8 åhr, och effter wederparten den … mottaga willa, kändes de under Cronan och förente den uthi Capitalet skola afräknas, effter wederparten lät them bliffva ….. allt så på Capitalet han öfverwägades n.36 dr. och 20 ör S:mt emedan bn. Mårten Hansson uthi sin gifna räknings kännas der på wara upburit 56 dr. 12 ör S:m: .räknades de 7 Kongl Carls dr. som rättens tvångs insatta woro,

Sententia. Rätten hafver taget detta uthi noga betenkiande och medan rätten wäl finner skäligt af Intersset för sal. Bängt Persons arfvingar något afdraga, aldenstunds det befinnes att sal. Mr Erik, och en si….. hans … Mr Johans wederparter her uthinnan så långs tÿds … draget haffva, wilia ändskap giöra i saken, Mr Eriks barn till stodo på berörda Interess penningar, och nöda handen citera låta, likväl efftersom kan angår mÿndiga barn Tÿ låter Mr Johan såldet falla. Blef fördenskul sålunda beslutet och aff rätten dömbt det offvan? Mr Johan effter alla Documentes noga öffvervägande på båda sidor betalar sal. Bängt Persons arfvingar, först rästen aff capitalet br. 36 dr. 20 ör S:M: som den 12 feb: 1649 insattes i häradskistan, sedan effter härads och lagmans domen ifrån Ao 1628 den 13 maÿ in till 1634 d. 19 decemb: Då hofrätts domen afsades, åhrligen ehrläggia ? S:M: som ähr 10 .. Item Interesse sedan hofrättsdomen afsades gafs in till den 27 feb: 1649 som ähr 14 åhr giffva åhrligen p.. cento 10 S:M: effter p… som ähr m alls framtÿd ……….. ligga uthi häradskistan förvarade, dhe resterande penningar aff Interesset n.33 dr. 30 1/5 ör S:M och belöpa sigs i enkelt koppar 84 dr 27 ½ ör: Skall med Johan i dessa dagar till de förr… i häradskistan insatta ähro: Leffverera, hvilket fulmegtigen Bn. Per Bängtson wara alldeles wäl nögd medh, derföre säges Mr Johan och de hans frÿ för allt klander i framtiden, och dhe andria sina penningar uthur häradskistan medh första.

 

Björkekinds härads dombok 1668-06-17 Björkekinds Härad (E) 1).Göta Hovrätt – Advokatfiskalen Östergötlands län EVIIAAAF:39 (1666-1668) Bild 4180 / sid 239 + 241
Björkekinds härads dombok 1675-02-16 Björkekinds Härad (E) 1).Göta Hovrätt – Advokatfiskalen Östergötlands län EVIIAAAF:43 (1675-1676) Bild 480 / sid 87
Björkekinds härads dombok 1700-02-05 Björkekinds Härad (E) 1).Göta Hovrätt – Advokatfiskalen Östergötlands län EVIIAAAF:100 (1699-1700) Bild 1320 / sid 3

 

Barn med Maria ? NN

 

Partner Maria ? NN. Död före 1618.
Son Bengt Persson Björk. Död mellan 1644-09-18 och 1645-02.Ryttare för Fyrby 1630-1633. Tionde inspekör. Fogde och Befallningsman i Norra Möre och Stranda härader i Kalmar län
Son ? Håkan i Skamby

 

Källor

 

1) Göta Hovrätt – Advokatfiskalen Östergötlands länGöta Hovrätt – Advokatfiskalen Kalmar län

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *