Beatelund

 

 

 

I närheten av Beatelunds huvudbyggnad låg under föregående tider ett torp med samma namn och lydande under Mems säteri. 1779 återfinnes i husförhörslängden torparen Adolf Persson med hustrun Kerstin Nilsdotter på torpet Pinan.

År 1784 kallas torpet Nytorpet - Beatelund och från omkring 1800 kallas det Beatelund. Då samma torpare bor där under denna tid så bör det vara så att torpet bytt namn flera gånger. Fem torparpar följer till år 1852, då torparen Nils Olofsson och hustrun Cajsa Greta Lundqvist flyttar därifrån. Därefter bor där mest statdrängar som avlöser varandra till 1890 talet då finns bl.a. skogsvaktaren Gustav Svennberg med hustru och barn boendes där.

 

Avflyttningen skedde troligtvis i samband med en brand för 1853 års sockenstämma bestämdes att "sedan olyckan övergått torparen Nils Olofsson i Beatelund att genom eldsvåda förlora all sin egendom, skulle varje helt hemman av medlidande och kristelig kärlek, giva 1 Riksdaler Banco till Olofsson och hoppas att torpare och vederlikar efter råd och lägenhet också biträder Olofsson i sin svåra belägenhet"

 

vi vet att grundstommen av nuvarande Beatelunds huvudbyggnad består av ett värdshus som funnits vid Mems kanalstation och flyttats därifrån i slutet av 1850 talet är det troligt att torpet Beatelund rivits eller ödelagds straxt dessförinnan.

Se även Tegelbruk

 

 

 

© Copyright © Robert Kronqvist