Skällingstad

 

 

 

Skällingstad by låg i sydvästra delen av det stora forntida bebyggelseområdet som kallas Runnbergamarken. Första gången det förekommer i skrift är i ett pergamentsbrev i Uppsala landsarkiv, då som Skellunxstadha. Skällingstad by bestod av tre olika hemman och låg på höjdryggen ungefär 500 meter väster om Brestad by. Hela byn var frälsehemman som vid Karin Eriksdotter Gyllenstierna till Lagnö, död 1562 delades mellan hennes svärsöner. Gabriel Christiersson Oxenstierna fick östergården och Nils Ryning, Västergården och Mellangården.

Östergården: kom därefter i Fredrik Stenbocks ägo och 1631 är det fortfarande frälsehemman, men under Johan till Korsholm. 1638 hette brukaren Per Jonsson och det var 3 vuxna mantalsskrivna där. detta hemman ägdes därefter bl.a. av Agneta Vrede som bytte detta till kronan på 1690 talet. Då anslogs det som kronohemman och var lönehemman till lantmätaren samt skatteköptes 1708.

Därefter ägdes det av olika skattebönder under 1700 talet och den sista skattebonden Nils Johansson sålde hemmanet till Mems frälsesäteri 1794. De båda andra hemmanen förblev frälse och var 1634 under Gabriel Oxenstierna.

Mellangården: brukades 1640 av Jöns och där var 2 vuxna mantalsskrivna.

Västergården: brukades 1640 av Sven och hustru.

Dessa båda hemman växlade ägare flera gånger och köptes av Daniel Sparrskiöld till Mems frälsesäteri på 1730 talet. Vid indelningsverkets början utgjorde de tre hemmanen Skällingstad plus Sätra hemman ett gemensamt båtsmansrote nr 93. Av en kartbeskrivning 1790 troligen gjord inför sammanslagningen till en gemensam brukningsenhet framgår följande:

Östergården som då ägdes av bönderna Nils Johansson och Per Nilsson hade 5 stänger i byamål och hemmanet omfattade 15 tunnland åker.

Mellangården som var frälse under Mem hade 5 ½ stång i byamål och omfattade bl.a. 17 tunnland åker.

Västergården som även det var frälse under Mem hade ungefär samma storlek som Mellangården.

Från början av 1800 talet sammanslås Skällingstad med Brestad till en gemensam brukningsenhet, där var Brestad huvudgården och bostad för befallningsmän och senare arrendatorer. Vid Skällingstad revs troligen två av de gamla bostadshusen och ett av dom fanns kvar in på 1940 talet.

Till Skällingstad hörde ett flertal jordtorp, förutom båtsmanstorpet. Liksom beträffande Brestad kan det vara svårt att skilja på ägo tillhörigheten, men nedanstående uppgifter är hämtade ur husförhörslängderna.

Gröndalen - Spolbo - Sveden - Fredrikslund - Bergdalen - Murtorpet - Nygården - Stensätter - Beateberg - Nyborg

 

© Copyright © Robert Kronqvist