Skårby

 

 

 

Skårby by låg cirka 500 meter Öster om Finnstad och i norra delen av Runnebergamarken. Första gången nämnt i skrift 1427 då i ett pergamentsbrev som förvaras i Vadstena landsarkiv och skrivs Skurby.

Skårby har troligtvis bestått av en bysamling på minst två hemman. 1640 uppges det omfatta två hemman varav det ena kallas drottning Gunnels dvs. Gustav den I änka, Gunilla Bielke. Detta hemman synes inte då vara bebyggt utan donerat till trumpetaren Jost Drost som då bodde på Brestad.

Det andra hemmanet är 1 mantal skattehemman och bebos av Olof med hustru, ytterligare en vuxen var mantalsskriven där. Vid reduktionen i slutet på 1600 talet blir kronohemmanet fråntaget Brestad och sammanslaget med skattehemmanet till 1 ½ mantals kronoskattehemman. Vid indelningsverkets upprättande blir det nya hemmanet dels augument till rusthåll nr 21 vid livkompaniet och dels tillsammans med Brestad två hemman och Torp båtsmansrote nr 95 med båtsmanstorpet på Skårby ägor.

Ända från 1600 talet till 1830 talet har troligen en och samma bondesläkt ägt och brukat Skårby, därefter kommer det ur släktens ägo.

1832 antecknas det att det till hälften ägs av Lars Rylén och andra hälften av Jon Abrahamsson. Vem som så då brukade Skårby är oklart för under tiden fram till 1842 är bara statardrängar och daglönare bosatta på Skårby.

Från 1838 äges hemmanet av Baron von Saltza på Mem och från 1842 fram till 1849 bor där rättare och arbetare.

1856 köpes Skårby av samma ägare som har Fristads bredgård, provisorn Hjalmar Norrman. Därefter brukas det gemensamt med Fristads bredgård även om det tidvis förekommer särskilda arrendatorer. I slutet av 1800 talet finns på Skårby under en tid ladugårdsarrendatorer och arbetare med familjer.

Några jordtorp finns inte upptagna under Skårby, utan endast ett båtsmanstorp.

Den sista som bodde på Skårby.

Av Tony Thörnvall, född Klasson.

Efter information har jag fått genom min far Stig Erik Klasson, och genom farfar Erik Hjalmar Klasson född på Skårby 1904. Den sista som bor på Skårby är Johanna Matilda Klasson. Erik Hjalmar och hans bror Kalle bor med sin mor Johanna på Skårby. När de blir vuxna och flyttar hemifrån bor Johanna kvar tills byggnaderna blir så dåliga att de rivs. Detta sker i början av 1950 talet. De sista åren använder Johanna bara övervåningen i huset, pga. att undervåningen är i för dåligt skick. Enligt Erik Hjalmar var Johannas far Anders Gustaf Klasson Rättare på Skårby.

 

Johanna Matilda Klasson

 

Johanna är anställd på Fristad Gård och när Skårby rivs flyttar hon till Gästgiveriet på Fristad där hon bor i övervåningen.  De sista åren av sitt liv tillbringar hon på Kuddby ålderdomshem. Hon avlider 1957 och begravs på Tåby Kyrkogård.

 

Skårby, foto från Tony Thörnvall

Ett stort tack till Tony Thörnvall för bilder och fakta om Skårby.

Se även kartor

© Copyright © Robert Kronqvist